نمونه کارها

نمونه کارها در حوزه صدا

گویندگی شعر و نثر  گوینده اخبار مستند  تیزر و فیلم  گوینده داستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای تصویری  دوبله